Herroepingsrecht

Uittreksel uit de Algemene Voorwaarden (AV)

8. Annuleringsinstructies voor consumenten (§ 13 BGB)

8.1. Consumenten (voor definitie zie paragraaf 1 van de Algemene Voorwaarden) hebben het volgende herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz, telefoon: (+49) 06131 3079173, e-mail: info@dasboep.de) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

Retouradres:

Stuur uw retourzending na overleg met ons naar: das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz. Bij retourzendingen vanuit Zwitserland geven wij u na overleg per e-mail een adres in Zwitserland door.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Einde van de intrekking

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug naar info@dasboep.de.

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

-Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

-Datum
______________

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

de boep GmbH
Barbarossaring 27
55118 Mainz

info@dasboep.de

Tel.: (+49) 06131 3079173
(ma-vr: 9.00-16.00 uur)