Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1. Algemeen en reikwijdte

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz - hierna "verkoper" - en de koper voor de levering van goederen via verkoop op afstand op www.dasboep.de. Verkoper erkent geen voorwaarden van koper die strijdig zijn met of afwijken van deze algemene voorwaarden en spreekt deze hiermee uitdrukkelijk tegen. Afwijkende algemene voorwaarden van koper, aanvullende overeenkomsten en/of aanvullende overeenkomsten zijn slechts geldig indien verkoper daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat. In deze Algemene Voorwaarden zijn soms afwijkende regelingen voor consumenten en ondernemers opgenomen.

Volgens artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is een consument elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit.

Volgens artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit. Een juridisch partnerschap is een partnerschap dat de mogelijkheid heeft om rechten te verwerven en aansprakelijkheden aan te gaan.

2. Communicatie met geïnteresseerden en klanten

2.1. Geïnteresseerden en klanten kunnen de aanbiedingen van das boep GmbH bekijken in de eigen onlineshop van het bedrijf op www.dasboep.de. Ze kunnen een productgids gebruiken die hen naar de gewenste productgroep leidt.

2.2. Consumenten kunnen zich op de website www.dasboep.de ook aanmelden voor een nieuwsbrief, die het bedrijf regelmatig verzendt. U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief door op de knop ‘Afmelden’ te klikken, deze vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Uitschrijven heeft tot gevolg dat de naam van de geïnteresseerde, klant of consument wordt verwijderd uit de betreffende mailinglijst.

2.3. Bovendien biedt boep GmbH informatie aan geïnteresseerden, klanten en dus consumenten via de berichtendienst “WhatsApp”. Dit kan resulteren in een eerste contact door boep of een reactie op een vraag van geïnteresseerden of klanten. Het gebruik van dit communicatiekanaal kan op elk moment worden beëindigd door een overeenkomstig bericht naar de boep te sturen.

2.4. Bestellingen worden uitsluitend verwerkt via het bestelsysteem dat is opgeslagen in de onlineshop van das boep GmbH en niet via de nieuwsbrief of WhatsApp.

2.5. Voor het overige zijn de huidige richtlijnen voor gegevensbescherming van toepassing.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1. De aanbiedingen van de verkoper op www.dasboep.de zijn vrijblijvende catalogusaanbiedingen. De koper kan één of meerdere goederen in de virtuele winkelwagen plaatsen. Van daaruit kunt u naar het afrekenproces gaan door op de knop “Afrekenen” te klikken. Na het invoeren van de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de bestelling te plaatsen en de andere informatie die nodig is om de bestelling uit te voeren, dient de koper een bindend bestelaanbod in om de betreffende goederen te kopen door op het veld “Bestellen tegen betaling” te klikken als laatste stap van de bestelling. bestelproces. De koper heeft de mogelijkheid om zijn gegevens nog eens te controleren en indien nodig te wijzigen voordat hij uiteindelijk op het veld “bestellen tegen betaling” klikt. Hiervoor kunt u naast de betreffende gegevens op ‘bewerken’ klikken om naar de betreffende orderverwerkingspagina te gaan en daar de betreffende gegevens te wijzigen.

3.2. Zodra de koper het bestelproces heeft afgerond, bevestigt de verkoper de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail. Deze ontvangstbevestiging houdt geen bindende acceptatie van de bestelling in. Het koopcontract komt tot stand met de orderbevestiging of levering van de goederen door de verkoper. De orderbevestiging wordt per e-mail naar de koper verzonden. Indien de koper binnen 7 dagen noch een orderbevestiging, noch een levering ontvangt, is hij niet meer gebonden aan zijn bestelling.

4. Prijzen

4.1. De door verkoper opgegeven prijzen voor consumenten zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

4.2. Bij verzending van de goederen zijn tevens de aangegeven verzendkosten van toepassing. Deze zijn beschikbaar voor de betreffende aanbieding en onder het gedeelte 'Betaling en verzending'.

5. Levering

5.1. De levertijd vindt u bij de betreffende productinformatie. Houd ook rekening met de informatie in artikel 9g van deze algemene voorwaarden en onder “Betaling en verzending”.

5.2. Verkoper is gerechtigd deelleveringen te verrichten, voor zover dit voor de koper redelijk is. Voor consumenten geldt dit alleen indien de gedeeltelijke vertraging of gedeeltelijke levering hun belang bij het geheel niet schaadtnl contract is verlopen. In geval van een geschil ligt de bewijslast zowel hiervoor als voor de redelijkheid bij de verkoper. Bij deelleveringen gelden alleen extra verzendkosten indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Een deellevering in de zin van deze voorwaarden is altijd slechts de levering van een bestelling in meerdere deelzendingen/stuks. De verkoper heeft geen recht op andere deeldiensten zonder voorafgaande uitdrukkelijke overeenkomst met de koper.

5.3. Indien de koper een consument is, draagt ​​de verkoper in ieder geval het verzendrisico, ongeacht de wijze van verzending, tenzij de koper de expediteur, de expediteur of de andere aangewezen persoon of instelling de opdracht heeft gegeven om de verzending uit te voeren zonder dat de koper hiervan op de hoogte worden gesteld. De verkoper heeft deze persoon of instelling vooraf op naam gesteld.

5.4. Indien de koper ondernemer is, gaan alle risico’s en gevaren van verzending over op de koper zodra de goederen door de verkoper zijn overgedragen aan de aangewezen logistieke partner.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Er zijn verschillende betaalmethoden beschikbaar voor de koper.

6.2. Welke kosten er bij een specifieke betaalmethode kunnen ontstaan, zie je in het overzicht ‘Betaling en verzending’.

6.3. Bij de vooraf aangeboden betaalmethoden, PayPal en creditcard, is de betaling onmiddellijk bij het afsluiten van het contract verschuldigd. Als u met een creditcard betaalt, wordt de creditcardrekening van de koper na voltooiing van de bestelling gedebiteerd.

6.4. Bij niet tijdige betaling door de koper gelden de wettelijke regels inzake verzuim. Volgens artikel 288 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt ​​de rente voor een consument 5%-punt boven de basisrente per jaar en voor een ondernemer 9%-punt boven de basisrente per jaar.
6.5. Tenzij het gaat om tegenvorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie, heeft de koper alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door de verkoper zijn erkend.

6.6. Als de koper ondernemer is, heeft hij geen recht op retentierechten, tenzij deze betrekking hebben op tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie, indien zijn beweerde tegenvorderingen door de verkoper worden betwist of niet wettelijk zijn vastgesteld of gereed zijn voor een beslissing.

6.7. Nadat de goederen zijn verzonden, ontvangt de koper een verzendbevestiging. Hij kan per e-mail een factuur aanvragen bij support@dasboep.de met het bij de bestelling opgegeven factuuradres, die hem vervolgens per e-mail in .pdf-formaat wordt toegestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid te controleren voordat het bestelformulier wordt verzonden. Er bestaat alleen recht op correctie van de factuur achteraf als de factuurgegevens niet overeenkomen met de gegevens op het ingevulde bestelformulier. Er vindt geen wijziging achteraf plaats van de factuurgeadresseerde, bijvoorbeeld van een particuliere naar een zakelijke koper of andersom.

7. Garantie / Aansprakelijkheid

7.1. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor materiaalfouten (garantie) zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De koper heeft een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor materiële gebreken.

7.2. Voor overeenkomsten met ondernemers of publiekrechtelijke rechtspersonen geldt het volgende:
A. De aanspraken van de koper wegens materiële gebreken vervallen 12 maanden na de risico-overdracht.
B. Kennelijke gebreken dienen binnen 14 dagen gemeld te worden, anders gelden deze als goedgekeurd. Tekorten dienen binnen 4 dagen gemeld te worden.
C. Indien de transactie voor beide partijen een commerciële transactie is, heeft de koper het recht om af te wijken van onderdeel b. om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 377 van het Duitse handelswetboek (HGB), d.w.z. om de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper te inspecteren, voor zover dit mogelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering, en, als er een defect of een defect is, tekortkoming duidelijk wordt, dient u de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de melding achterwege blijft of wordt uitgesteld, dat wil zeggen niet onmiddellijk wordt gemeld, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Verborgen gebreken moeten direct na ontdekking worden gemeld, anders gelden ze ook als goedgekeurd als ze niet of te laat worden gemeld.
D. Indien er sprake is van een gebrek aan het gekochte artikel, heeft de verkoper naar eigen keuze recht op nakoming in de vorm van reparatie of levering van een artikel zonder gebreken. De koper moet de verkoper een redelijke termijn gunnen, variërend afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het individuele geval, maar niet minder dan 7 dagen, voor aanvullende prestaties. De verkoper moet de kosten dragen die nodig zijn voor aanvullende prestaties, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten. In geval van aanvullende prestaties draagt ​​de verkoper slechts de noodzakelijke kosten tot het bedrag van de koopprijs.
e. Als de reparatie mislukt in de zin van artikel 440 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), kan de koper naar eigen goeddunken om intrekking of een prijsverlaging verzoeken.
G. Verdere claims van de koper,In het bijzonder is gevolgschade als gevolg van gebreken principieel uitgesloten. Dit heeft geen invloed op de onbeperkte aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals andere schade die gebaseerd is op een nalatig of grof nalatig plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent. Onbeperkte aansprakelijkheid geldt ook in het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, d.w.z. die contractuele verplichtingen op de nakoming waarvan de koper vertrouwt en mag vertrouwen. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die doorgaans ontstaat bij de handelstransacties waarop deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd.
H. De aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.
i. De wettelijke verjaringstermijn in het kader van een leveringsverhaal volgens §§ 478.479 BGB blijft onaangetast.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald.

8.2. Voor kopers die ondernemer zijn, geldt het volgende:
A. De verkoper behoudt zich het eigendom van de goederen (gereserveerde goederen) voor totdat alle betalingen uit de zakelijke relatie met de koper zijn ontvangen.
B. Indien de koper ondanks een aanmaning met een termijn niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan de verkoper de teruggave eisen van de gereserveerde goederen die nog steeds zijn eigendom zijn, zonder een verdere voorafgaande termijn te stellen. De koper is verantwoordelijk voor alle toepasselijke vrachtkosten. Het terugnemen van de gereserveerde goederen door de verkoper houdt altijd een herroeping van het contract in. Na ontvangst van de gereserveerde goederen is de verkoper bevoegd deze te gebruiken. De opbrengst uit de verkoop moet worden verrekend met de schulden van de koper, minus de eventuele realisatiekosten.
C. De koper moet de verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke toegang door derden, in het bijzonder van dwangmaatregelen en andere aantasting van zijn eigendom. De koper moet de verkoper alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit een schending van deze verplichting en uit noodzakelijke interventiemaatregelen tegen toegang van derden, in het bijzonder een rechtszaak volgens artikel 771 ZPO.

8.3. De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt ​​echter aan de verkoper de vorderingen over ten bedrage van het met hem overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief omzetbelasting) die voortvloeien uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen jegens zijn klanten of andere derden; waarbij deze overdracht geldt ongeacht of het gekochte zonder of na bewerking is doorverkocht. De koper blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. Verkoper zal echter geen gebruik maken van deze bevoegdheid zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Zodra de klant in verzuim is met betaling of een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure heeft ingediend of de betalingen heeft stopgezet, kan de verkoper eisen dat alle overgedragen vorderingen en hun debiteuren aan hem worden meegedeeld, dat de debiteuren op de hoogte worden gesteld van de cessie door de klant en dat Koper hem alle documenten en informatie verstrekt die nodig zijn voor de invordering en tenuitvoerlegging.

8.4. De verwerking of transformatie van het gekochte door de koper gebeurt altijd in opdracht van de verkoper. Indien het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet aan de verkoper toebehoren, verkrijgt de verkoper mede-eigendom van het nieuwe artikel naar rato van de waarde van het gekochte artikel (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) aan de overige verwerkte artikelen tegen het tijdstip van verwerking. Voor de uit de bewerking voortgekomen zaak geldt hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde gekochte zaak.

8.5. Indien het gekochte artikel onlosmakelijk wordt vermengd met andere artikelen die niet aan de verkoper toebehoren, verkrijgt hij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van het gekochte artikel (eindfactuurbedrag, inclusief BTW) tot de overige gemengde artikelen. op het moment van mengen. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak wordt gezien, wordt overeengekomen dat de koper de proportionele mede-eigendom aan de verkoper overdraagt. De koper behoudt de daaruit voortvloeiende enige eigendom of mede-eigendom voor de verkoper.

8.6. De koper cedeert tevens aan de verkoper de vorderingen tot zekerheid van vorderingen van de verkoper op de klant die voortvloeien uit de aansluiting van het gekochte op een zaak tegen een derde.

8.7. De verkoper verplicht zich de zekerheden waarop hij recht heeft op verzoek van de koper vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van zijn zekerheden het te zeker stellen bedrag te boven gaat.rantsoenen met meer dan 10%; De keuze van de vrij te geven effecten is de verantwoordelijkheid van de verkoper.

9. Annuleringsinstructies voor consumenten (§ 13 BGB)

9.1. Consumenten (zie sectie 1 hierboven) hebben het volgende herroepingsrecht.

Consumenten hebben het volgende wettelijke herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz, telefoon: (+49) 06131 3079173, e-mail: info@dasboep.de) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

Retouradres:

Stuur uw retourzending na overleg met ons naar: das boep GmbH, Barbarossaring 27, 55118 Mainz. Bij retourzendingen vanuit Zwitserland geven wij u na overleg per e-mail een adres in Zwitserland door.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Einde van de intrekking

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

-Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

-Datum
______________

(*) Schrap wat niet van toepassing is.

9. Informatie voor consumenten bij overeenkomsten voor verkoop op afstand en klanteninformatie bij overeenkomsten voor elektronische handel

a) Wij zijn niet onderworpen aan speciale gedragscodes.

b) U kunt eventuele overdrachts- of invoerfouten controleren door de ingevoerde gegevens te lezen voordat u uw bestelling afrondt en deze indien nodig wijzigen of verwijderen door op “Bewerken” te klikken.

c) De koper kan de essentiële kenmerken van de door de verkoper aangeboden goederen, evenals de geldigheidsduur van beperkte aanbiedingen, vinden in de individuele productbeschrijvingen op het internetaanbod.

d) De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is uitsluitend Duits.

e) De koper kan klachten en garantieclaims indienen op het adres dat is vermeld in de identificatie van de aanbieder, per fax of e-mail naar info@dasboep.de.

f) De koper kan de contracttekst op zijn computer opslaan door op de rechtermuisknop in zijn browser te klikken of deze via de printfunctie van zijn browser afdrukken. De contracttekst (bestaande uit de bestelgegevens en de algemene voorwaarden) wordt eveneens door de verkoper opgeslagen en na het sluiten van het contract per e-mail naar de koper verzonden.
Over de internet kan de koper als niet-geregistreerde klant om veiligheidsredenen de bestelgegevens niet meer inzien nadat de aankoop is afgerond. Kopers die geregistreerde klant zijn, hebben de mogelijkheid om hun eerdere bestellingen te bekijken onder het menu-item “Mijn account” en daar onder “Bestellingen”.

g) Informatie over betaling en betalingsmethoden, levering of uitvoering kan de koper vinden in het betreffende aanbod. Verdere informatie kan de koper ook vinden onder de rubriek “Betaling & Verzending”. Bij vooruitbetaling vangt de leveringstermijn aan op de dag volgend op de betalingsinstructie van de koper; bij alle overige betaalmethoden begint deze met de bestelling van de koper. Als de laatste dag van de deadline op een zondag of feestdag valt, vervangt de volgende werkdag het einde van de deadline.

h) Klachtenprocedure via het OS-platform: Consumenten hebben de mogelijkheid om geschillen buitengerechtelijk op te lossen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

10. Slotbepalingen, diversen

10.1. Op de contractuele relatie tussen verkoper en koper en op de desbetreffende voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.
Als de koper een consument is, blijven de toepasselijke wettelijke regelingen en rechten ten gunste van de consument onder het recht van het woonland van de koper door deze overeenkomst onaangetast.

10.2. De exclusieve bevoegde rechtbank is de rechtbank van de vestigingsplaats van de verkoper, als de koper een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek (HGB) of een publiekrechtelijke vennootschap is. De verkoper heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen op de maatschappelijke zetel van de koper.

10.3. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, wordt de geldigheid van de rest van het contract niet aangetast. De wettelijke regeling treedt in de plaats van de ongeldige bepaling.

de boep GmbH
Barbarossaring 27
55118 Mainz

info@dasboep.de

Tel.: (+49) 06131 3079173
(ma-do: 9.00 - 17.00 uur, vr. 9.00 - 15.00 uur)